تقویم و سررسید

تقویم رومیزی با ساعت

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

تقویم رومیزی با ساعت

توجه به ساعت و تقویم در فرهنگ دینی ، اسلامی و ایرانی از جایگاه ویژهای برخوردار است به طوری که در متن اصلی تقویم رسمی کشور در سال 1397، حدود 250 مناسبت ثبت شده است. مثلا یک ماه رمضان، دو ماه محرم و صفر، ایام ولادت و شهادت ائمه، اعیاد مذهبی مانند فطر، قربان، غدیر و روز های مهم ملی و سیاسی مانند 22 بهمن و روز 12 فروردین و... . همچنین تاسیس نهاد هایتصمیم گیرنده مثل شورای فرهنگ عمومی نشانگر توجه خاص به روز های مناسبتی و مناسبت سازی از سوی جمهوری اسلامی است.

از آن جا که مناسبت ها زمان هایی متعلق به حکومت هستند، می توان دریافت حاکمان ایران بر مبنای اهدافی معین به دنبال به تعلیق در آوردن زندگی عادی جامعه و معطوف کردن به گذشته هستند. چنین مناسبت هایی 73 درصد از کل نام های ثبت شده در تقویم را به خود اختصتص داده اند. برای مثال می توان این مناسبت ها را نام برد: مناسبت های مذهبی مربوط به ایام ولادت و شهادت ائمه و اعیاد، مناسبت های مربوط به جنگ ، مناسبت های سیاسی و ملی مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی و... .  به بیان دیگر یکی از مهم ترین کارکرد های مناسبت های تقویم و به ویژه مناسبت های معطوف به گذشته، احیای دائمی ارزش ها و کمک به حفظ آن هاست. ابوریحان بیرونی در معرفی جشن های ایرانیان می گوید که هنگامی که ایرانیان سال های خود را کبیسه می کردند، فصول چهارگانه را با ماه هایشان می شناختند، زیرا به هم نزدیک بودند و فروردین ماه آغاز تابستان، تیر ماه آغاز پاییز، مهر ماه آغاز زمستان و دی ماه آغاز بهار بود. در ادامه بیرونی می گوید برای ایشان، در آن روزهایی بود که بر حسب فصول چهارگانه به کار می بستند و هنگامی که کبیسه اهمال شد، اوقات آن ها اختلاف یافت. ادعای بیرونی درباره ی آغاز فصول چهار گانه و ماه های متناظر با آن ها تنها مربوط به روزگار پایانی ساسانی است، چنان که در جاهای دیگر، یک ماه پیش از ماه های ذکر شده را آغاز فصول چهارگانه در روزگار خسروان معرفی کرده است و اگر چه کبیسه به آن صورت که بیرونی و نویسندگان دوران اسلامی تصور می کردند در تقویم اعمال نمی شد، اما تصریح بیرونی به برگزاری برخی مناسبت ها بر حسب فصول چهارگانه گوناگونی جشن های کهن را به لحاظ ارتباط آن ها با تقویم نشان می دهد. گاهی اوقات با در اختیار قرار دادن یک تقویم حساب شده می توان احساس ارزشمندی را در افراد ایجاد کرد. این احساس ارزشمند ما را سریع تر به اهدافمان می رساند. تقویم رومیزی با ساعت ایده ی جالب برای افراد و سازمان هایی است که قصد دارند از تقویم رومیزی به عنوان یک گزینه ی تبلیغی استفاده کنند. تعبیه جایی ثابت در تقویم رومیزی و یا الحاق یک ساعت رومیزی به تقویم موجب می شود تا بر جذابیت استفاده از تقویم بیفزاید. در حقیقت افراد از تقویم برای ساعت و از ساعت به خاط تقویمی که در کنار آن است استفاده کنند.