ایده های تولید و اجرای تبلیغات

طراحی لوگو تایپ فارسی

  • نویسنده: ریحانه یحیی
  •     
  • :تاریخ

 

نام شرکت در واقع اولین هویت کلامی آن شرکت است. اگر از نام شرکت در طراحی لوگوتایپ فارسی  استفاده شود نام شرکت بیشتر در ذهن مانده و به برندسازی شرکت کمک شایانی می کند. لوگوی یک شرکت هویت بصری آن شرکت است و زمانی که در طراحی لوگوی شرکت  از تایپوگرافی استفاده شود در واقع هویت بصری و هویت کلامی را تلفیق شده است.همانند طرح فوق که شرکت تبلیغاتی طرح هرم اصول مهم برای طراحی لوگو را در آن رعایت کرده است.

 

طراحی لوگو تایپ فارسی

 

برای طراحی لوگو(نمونه کارها) با اصول تایپوگرافی و طراحی فونت از ابزاری مانند قلم مو، قلم نوری، و غیره ... استفاده می کنند. در طراحی لوگو ها با تایپ فارسی، باید به این نکته توجه داشت که نگارش فارسی به هم پیوسته است و استفاده از حرف منفرد و مجزا، و ارتباط دادن آنها با هم کمی دشوار و غیر عادی است.

 

طراحی لوگو تایپ فارسی دارای خصوصیت بصری می باشد که دو امتیاز دارد:

اول اینکه در طراحی لوگو تایپ فارسی(مقالات مرتبط) چون از حرف الفبا فارسی استفاده می کنند قابل خواندن است.

دوم اینکه ظرافت های بصری الفبای فارسی، تصویری جذاب و دیدینی ایجاد کرده و القا بیان موضوع خاص را تقویت می کند. طراحی لوگو تایپ فارسی دو موضوع تصویر و نوشته را هم زمان هدف قرار می دهد بنابراین هم خواندنی است هم دیدینی.

 

طراحی لوگو تایپ فارسی با استفاده از خوشنویسی:

برای طراحی لوگو تایپ فارسی، گاهی تنها به خوشنویسی حرف الفبا بسنده می کنند. خوشنویسی الفبای فارسی با خطوط سنتی همواره ظرافت بالقوه داشته و مورد توجه طراحان گرافیکی بوده است. در دوران معاصر استفاده از خوشنویسی کابرد زیادی داشته و دلیل آن زیبایی، تنوع شکل، ترکیب و قابلیت های بصری است. که این قابلیت های بصری بر اساس قواعد و هندسه مشخصی شکل گرفته است. برای استفاده از خوشنویسی در طراحی لوگو تایپ فارسی گاهی از خطوط سنتی استفاده شده و  کلیه قوائد  خوشنویسی سنتی رعایت می شود. اما گاهی تغییراتی در خوشنویسی ایجاد می کنند و فرم های جدیدی ایجاد می کنند. این تغییرات باید با بهره گیری از اقلام خوشنویسی صورت پذیرد تا آسیبی به شکل کلی خط و قواعد خوشنویسی وارد نشود. برای طراحی لوگو تایپ فارسی، ابزارهایــی چــون قطره چــکان، قلم مــو، ماژیک‌هــای نــوک گــرد و تخــت، قلمهــای نــوری و نــوت، بیشــترین کاربــرد را دارنــد. بیشتر بخوانید: طراحی آرم و لوگو

 

طراحی لوگو تایپ فارسی

 

برای انجام این خوشنویسی گاهی طراحی(نمونه کارها) با دست و قلم انجام می شود و گاهی از نرم افزار ها کمک می گیرند. این نرم افزار ها طیف گسترده ای از فونت های فارسی را داشته و متن های زیبا و شگفت انگیز ایجاد می کنند.

بیشترین تغییراتی که در خوشنویسی فونت فارسی انجام می شود تغییر در ارتفاع، ضخامت و کشیدگی حرف الفبای فارسی است. بـا کاهـش یـا افزایـش ارتفـاع و ضخامـت حـروف، فضاهـای منفـی و وزن حـروف هـم تغییـر می‌کنـد و میتوان از ایـن تغییـرات در جهـت محتـوا و بیـان بصـری استفاده کرد. ایــن تغییــرات هــم بــا تکنیک‌هــای دســتی و هــم در نرم افزارهــای گرافیکــي قابــل بررسـی و اجـرا اسـت.

تغییر در کرسی حرف: کرسی خطی است که در نگارش الفبا، حرف روی آن قرار می گیرند تا نظم و زوایای حرف حفظ شود. با تغییر کرسی حرف، زوایای حرف می تواند تغییر کند و به زوایای دیگری از حرف و کلمه رسید و در نهایت شکل و ترکیب کلمه تغییر می کند. از این رو لوگوی تایپ فارسی تکرار نشدنی و منحصر به فرد می شود

 

طراحی لوگو تایپ فارسی

 

در طراحی لوگو تایپ فارسی ميتـوان ویژگیهـای بیانـی متفاوتـی همچـون حالـت جـدی، رسـمی، باوقـار، شـاد، کودکانـه، قدیمـی، مـدرن و ماننـد اينهـا را در فضـای لوگو ایجـاد کـرد. استفاده از نرم افزار ها در طراحی لوگو تایپ فارسی(نمونه کارها) سرعت و سهولت کار را بالا برده و تغییر اسکلت و ساختار حرف از مهمترین ویژگی های نرم افزار است.

در نهایت:

 چه به صورت سنتی چه به صورت مدرن و با استفاده از نرم افزار طراحی لوگو تایپ فارسی یکی از مهمترین و جذاب ترین روش های طراحی لوگو است که هم جنبه بصری دارد و هم جنبه نوشتاری.