طراحی و برنامه مشاوره تبلیغاتی

بنر تبلیغاتی خلاقانه

  • نویسنده: نسیم نیری
  •     
  • :تاریخ

خلاقیت تمایل و ذوق به ایجاد و نوآوری است و در همه سنین به طور بالقوه وجود دارد. در کسب و کارهای امروزی، خلاقیت در ایجاد محصولات ، موجب پیشبرد فروش و افزایش رضایت مشتری خواهد شد به طوری که یکی از شروط بقا نیز خلاقیت در تک تک عناصر سازمانی میسر است. در نتیجه در بسیاری از کسب و کار ها خلاقیت حرف اصلی را می زند و بدون آن سازمان ها از صحنه رقابت حذف خواهند شد.

بنر تبلیغاتی خلاقانه

چگونه خلاق باشیم؟

برای خلاق بودن، کافیست به ویژگی ها و راهبرد هایی که آنان اتخاذ می کنند، توجه نمود. افراد خلاق ، دارای منبع کنترل درونی هستند. برای خلاق بودن می بایست در تفکر مستقل ولی در عین حال از پیشنهادات و اطلاعات دیگران استقبال کرد. خود را حاکم بر زندگی خویش دانست ، کمتر تحت تاثیر زمینه های محیطی قرار گرفت و در شرایط ناکامی ناشی از شرایط ناخوشایند، سطح تحمل بالاتری داشت. استفاده از فنون خلاقیت فردی و گروهی، دارای مزایا و معایبی است.

فنون خلاقیت فردی ، از اعمال نظرات یک فرد خاص در گروه جلوگیری می کند و موجب می شود که هر فرد، جداگانه عقاید خود را بیان کند. اما استفاده از فنون خلاقیت گروهی، به علت تجمع آرا، منبع ارزشمند تصمیم گیری را فراهم می کند. استفاده از هرنوع فرآیند ایجاد خلاقیت در طراحی و  تولید محصولات بایستی منجر به ایجاد ارزش افزوده در اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت سازمان شود. با خلاقیت کافیست از پیش زمینه های موجود عبور و در ذهن مشتریان ماندگار شوید.

 

بنر تبلیغاتی خلاقانه:

به طور کلی، بنری خلاقانه است که مرز های طراحی قبلی را شکافته و با استفاده از ابزار جدید، طرحی و را خلق کند . خلاقیت به عنوان رکن اساسی تبلیغات شناخته شده و از مهم ترین منابع رشد و پیشرفت بشر، خلاقیت است. بنر تبلیغاتی خلاق، پاسخی است جدید، مناسب ، صحیح و قابل دسترس، اکتشافی و ابتکاری برای تبلیغات سازمان و در حیطه ی انتخاب او است. در این راستا توانایی ترکسیب هوش منطقی و عاطفی با یکدیگر، موجب ایجاد خلاقیت های تبلیغاتی از جمله طراحی بنر، خواهد شد. مکان یابی نصب، نحوه برش، فونت های نوشتاری جدید، تصاویر و عکس های ابتکاری ، صنعت مربوطه و تجربه ی کاری کارفرما و مجری، در ایجاد بنر تبلیغاتی خلاقانه اهمیت می یابند. موارد یاد شده به صورت زنجیری به یکدیگر متصل اند و امکان تغییر یا عدم استفاده از آن وجود دارد.

بنر تبلیغاتی خلاقانه