تقویم و سررسید

سررسید با روزشمار دو رنگ

 • نویسنده: نسیم نیری
 •     
 • :تاریخ

سررسید با روزشمار دو رنگ

سررسید ها با عناوین مختلفی در دسترس همگان قرار می گیرند. برخی از سررسید ها از لحاظ جلد، برخی دیگر از نظر نوع صحافی و برخی دیگر بر اساس طراحی داخلی دسته بندی می شوند. در حال حاضر نوعی از سررسید موجود است که به سررسید با روز شمار دو رنگ معروف است. معمولا متن این سررسید ها را رنگ مشکی و مناسبت ها و یا تاریخ های خاص با رنگ قرمز نمایش داده می شود. مراحل عمده ای که در تولید سررسید با روز شمار دو رنگ سپری می شود شامل مراحل ذیل است:

 • برآورد هزینه ی تولید سررسید
 • انتخاب چاپخانه و شیوه ی چاپی مناسب
 • تنظیم جدول زمانی تولید
 • تهیه کاغذ مناسب، مقوای جلد و مواد لازم دیگر برای سررسید
 • بستن قرارداد های لازم و نظارت فنی بر مراحل چاپ و تولید سررسید
 • ایجاد هماهنگی با بخش های دیگر موسسه نشر برای اعمال نظارت های فنی لازم و حصول اطمینان
 • نمونه خوانی: ممکن است که نمونه خوانی یا تصحیح غلط های چاپی در بخش ویرایش انجام گیرد و بخش تولید در این کار به عنوان ناظر یا رابط عمل کند، یا به خارج از موسسه ی نشر و به نمونه خوان های حرفه ای سفارش داده شود.
 • تبدیل نمونه های نهایی طوماری به نمونه های صفحه ای: نوع شیوه ی چاپ بر نوع و ترتیب مراحل همکاری تاثیر مستقیم دارد. تبدیل نمونه های طوماری به صفحه های صفحه آرایی شده و جای گرفتن تصویر و اشکال بصری در محل های دقیق خود، وظیفه ی اصلی صفحه آرا و همکاران بخش طراحی است. بخش تولید معمولا در این کار فقط نظارت فنی دارد.
 • بررسی نمونه ی نهایی و حصول اطمینان از آماده بودن سررسید  
 • عکاسی، رتوش و بررسی فیلم ها برای چاپ به شیوه افست
 • فرم بندی
 • تهیه و کنترل نمونه
 • آخرین بررسی و در صورت لزوم اعمال آخرین اصلاحات در نمونه
 • تبدیل فیلم به زینک
 • چاپ و تکثیر
 • تنظیم نمونه های چاپی و صحافی
 • جلد زنی
 • چاپ روکش جلد
 • فرستادن نمونه هایی از سررسید پیش از توزیع برای سفارش دهندگان سررسید
 • چاپ کردن و الصاق ملزومات
 • کنترل کیفیت

سررسید با روزشمار دو رنگ

مراحل عمده ای که در صحافی سررسید با روز شمار دورنگ طی می شود نیز شامل توضیحات زیر است:

عمل تا زدن اکنون با ابزار های ماشینی انجام می گیرد. اما در برخی جاها که امکانات محدود است با دست انجام می شود. چون اثر چاپی معمولا به صورت فرم هایی چاپی است که فرم ها باید طوری تا بخورد که صفحات به طور مرتب به دنبال هم قرار بگیرند. فرم چاپی همیشه مضربی از عدد 8 است. فرم ها معمولا 8 یا 16 صفحه ای است. فرم 32 صفحه ای کم و فرم 4 صفحه ای بسیار نادر است. فرم 8 صفحه ای به صورت چهار صفحه ی رو و چهار صفحه ی پشت است. بنابر این فرم چاپی که یک ورق کاغذ بزرگ است، پس از چند بار تا خوردن به صورت دفترچه ای در می آید که صفحات آن درست به دنبال هم قرار می گیرد. سپس عملیات بررسی، اتصال یا ولی، برش و تجلید یا جلد کردن، قرار دادن فرم های چاپی یا صفحات به هم پیوسته در میان آستر، پوشش و محکم کردن آن است. پوشش سررسید جداگانه آماده می شود، مطالبی که ضرورت دارد روی جلد، پشت جلد و عطف سررسید با روز شمار دو رنگ چاپ می گردد و پس از آماده شدن، فرم هایی به هم متصل و برش خورده، در میان آن قرار می گیرد.

سررسید با روزشمار دو رنگ